ក្រុមហ៊ុន HEBEI EWIN ENTERPRISE CO ។ , LTD ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ ម្ចាស់: មានបទពិសោធន៍ជាង ២៦ ឆ្នាំលើកាបូប។ ការចែកចាយដ៏សំខាន់នៅក្នុងកាបូបទិញឥវ៉ាន់ផ្សព្វផ្សាយនិងវត្ថុអំណោយ។ ក្រុមហ៊ុនបាននិងកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងពង្រឹងជាបន្តបន្ទាប់ហើយឥឡូវនេះគឺជាដៃគូផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ផ្នែកសម្រាប់អតិថិជនមកពីអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក